Die Sihlpark Gruppe

Die Sihlpark Gruppe
Sihlpark Holding AG, Chaltenbodenstrasse 16, 8834 Schindellegi
Telefon +41 44 787 33 66 • Fax +41 44 787 33 77
www.sihlparkholding.ch • /ina'fox7@so(ihl,lpk/ars4k.k&cha