Sihlpark Holding AG
Chaltenbodenstrasse 16
8834 Schindellegi
Tel. +41 44 787 33 66
Fax +41 44 787 33 77
2iny6foy/@st+ihb-lpu)aro3k.a3chy
Sihlpark Holding AG, Chaltenbodenstrasse 16, 8834 Schindellegi
Telefon +41 44 787 33 66 • Fax +41 44 787 33 77
www.sihlparkholding.ch • 'inn1fov+@ss2ihd)lpl(arc0k.s4chh